A8/V30分组号长度错误手薄连接不上


      此问题主要发生在早期卖出的V30/A8系列仪器上,分组号长度为7位,软件出错以后会自动更改为8位,导致手薄连接不上主机。

      解决办法:在电脑上使用接收机管理软件更改分组号。


      准备物料:

      1、准备A8\V30主机。


      2、配有RS232串口的电脑或者淘宝购买一根USB转RS232串口的转接线。

      3、中海达标配的GC-3串口线 移动站箱子里标配线。

      4、进入“技术学院”,下载接收机管理软件下载链接:/iknows_detail.html?item_id=244)


      修改分组号长度方法:

      1、用GC-3串口线,大八芯一头连接主机,串口连接电脑。

      2、打开接收机管理软件。

           打开串口,修改分组号长度位为7位,正常分组号长度格式为:0871110(区号+任意三位数)。保存设置,刷新信息,检查更改是否保存。

      3、重启主机,用手薄连接测试问题是否解决。全部评论(0)

返回顶部